Styrelsemöten

Styrelseprotokoll kommer inte att läggas ut i sin helhet på hemsidan, endast som "utdrag ur". 

Vill ni läsa originalprotokollen så finns de anslagna i gårdshuset.

Din rubrik

Utdrag ur protokoll fört vid Styrelsemöte i Brf Enighet  2015-10-12


Närvarande: Christer, Karin, Therese och Johan.


§957       Mötets öppnande


                Mötet förklarades öppnat.


§958        Föregående mötesprotokoll


                Föregående mötesprotokoll godkändes


§959         Ekonomi


Med anledning av takrenoveringen har ett nytt lån tagits upp.                                                                                              


  §960      Takrenovering


Arbetet pågår. Det första byggmötet har hållits, entreprenören räknar med att tids-


plan håller. Två större fasadsläpp har åtgärdats och kostnaden för det arbetet blir  utöver offert.


        


  §961     OVK-besiktning


Kompletterande reparationer har gjorts, föreningen har inte fått någon återkoppling   från besiktningen.. Om inte ett nytt protokoll inkommit styrelsen senast 31/10 kontaktar Christer SörVent i Sörmland AB. Nytt protokoll ska sändas in till   kommun senast 10/11.


 


                


    §962      Städdag


      Kallelse till Städdag 7/11 tid 09-14.00, delas ut separat.


 


                     


    §963          Övriga frågor                                           


     Vi beslutar att ställa biljardbordet i Forskarrummet


                      Gemensamma utrymmen och lokaler:


    Översyn av gemensamma utrymmen  och bortforsling av  onödigt

    material  sker på städdagen.


                      Adventsfika 10/12

    Inbjudan kommer  


                       Vår Ek

       Christer har kontaktat Järna Trädvård som återkommer med ny  

     offert.  Arbetet kommer utföras under sommaren 2016  


                        Trädgårdsskötsel


      Det har inkommit förslag från medlemmar att vi lägger ut

      häckklippning på  entreprenad. Styrelsen bordlägger ärendet och

      kommer med nytt förslag och  underlag för diskussioner till

      årsmötet.   


                           Fråga om årsavgiften       

       Avgiften för varje lägenhet är baserad på det andelstal som åsattes  för  respektive lägenhet vid föreningens bildande 1991 och som också utgör grund  för den  ekonomiska plan som upprättades. Andelstalen summeras till 100% och kan inte ändras av styrelsen. Smärre variationer kan förekomma mellan  lägenheterna vad gäller årsavgift per kvadratmeter.  

                                           

                        Hemsida


Hemsidan lever vidare åtminstone ett halvår till och vi ska försöka hålla den  uppdaterad. Synpunkter kan mailas till Christer.  


                       Sandlåda


    Sandlådan lagad.                                  


    §964        Nästa styrelsemöte


           Tisdagen den 1/12  klockan 19.00


   §965          Avslutning


 


Fortsättningsvis skickar vi protokollen via mail.


Lämna er mailadress till  Christer.   


Protokoll finns också i Gårdshuset


 


     ………………………………………                 ………………………………………


   Vid protokollet:         Karin Lindeborg                  Ordförande : Christer Andersson 


 


                                                                                 ……………………………………….


                                                                                 Justerare: Therese Sommarström


 Din rubrik

  Utdrag ur protokoll vid styrelsemöte i Brf Enighet  2015-08-31

Närvarande: Christer, Karin, Therese, Thomas och Johan.

§948       Mötets öppnande

  Mötet förklarades öppnat.

§949        Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes


§950         Ekonomi

  Christer och Therese får i uppdrag att ta upp ett nytt lån för delfinansiering av takrenovering.                                            

                                                     

  §951      Takrenovering

Arbetet startats upp lite långsammare än vad vi trott. I innevarande vecka   (36) kommer själva takarbetet påbörjas enligt entreprenören. Ställningarna är nu placerade mot fastigheterna på Bagaregatan. I nästa etapp, senast november ska de vara flyttade till byggnaderna mot Kungsgatan.

Viktigt att alla skyddar sina saker i vindsförråden med den plast som finns på vindarna.

  §952     OVK-besiktning

Christer kontaktat ventilationsfirma för reparation av kanalfläkt i tvättstuga samt   informerar de lägenhetsinnehavare som bör åtgärda sina egna fläktar.

                     

   §953      Utvärdering trädgårdsansvar.

Trädgårdsarbetet har till en del utförts på ett bra sätt, fortfarande finns ändå brister att åtgärda.

Styrelsen undersöker hur vi går vidare.


    §954      Städdag

   Städdag beslutades till 7/11. Inbjudan kommer.

 

                     

    §955          Övriga frågor                                           

                      Biljardbord

Styrelsen tackar ja till ett biljardbord att placeras på lämplig plats i källaren. 

                        Gemensamma utrymmen och lokaler

Styrelsen beslutar att se över användningen av våra gemensamma utrymmen  och lokaler.

                      Utemöbler

Vissa utemöbler behöver bytas ut. Det blir en uppgift på städdagen.


                      Sandlåda

Styrelsen beslutar att sandlådan bör finnas kvar och repareras

            

    §956        Nästa styrelsemöte

 Måndagen den 12/10  klockan 19.00

 

Detta protokoll blir det sista som delas ut till samtliga i föreningen.

Fortsättningsvis skickar vi protokollen via mail.

Lämna er mailadress till  christer   

 

     ………………………………………                 ………………………………………

   Vid protokollet:         Karin  

styrelsemöte 2015-06-15

Utdrag ur protokoll fört vid Styrelsemöte i Brf Enighet den 2015-06-15

Närvarande: Christer, Johan och Thomas.  

§940       Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§941        Föregående mötesprotokoll, godkändes.

                  Nya ärenden:                       

 Ventilationskontroll kommer att göras i augusti.                                       

§942         Godkännande av nya medlemmar.

Christer rapporterade att tidigare under våren godkändes de nya medlemmarna Ulf och Monica Larsson som ägare till lägenhet nr 2. Idag godkändes Lars Erik och Kerstin Wedholm som nya medlemmar i BRF Enighet. Lars Erik och Kerstin har köpt lägenhet nr 3 i föreningen.                           

  §943        Ekonomi

Christer rapporterade att vårt 3 månaders lån har bundits  på 10 år.     

  Föreningens fondandelar har sålts.                                 

    §944        Fastighetsunderhåll tak

   Beslutades att anta offert från Vikens Plåt och Tegel AB          

  §945         Trädgårdsskötsel

Förslag enligt separat informationsblad. Fyra grupper ungefär lika stora, får till uppgift att veckovis ansvara för trädgårdsskötsel enligt specifikation. Uppdraget startar vecka 20 och pågår tom vecka 35. Om detta inte fungerar så måste skötseln lejas ut.  


§946             Nästa styrelsemöte

                      31/8.

                     

   §947              Avslutning

          Ordförande avslutade mötet

 

            Ordförande : Christer      Justerare: Thomas

Styrelsemöte 2015-05-04

Utdrag ur protokoll

Närvarande: Christer, Karin, Therese, Johan och Thomas.    

 

§929 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.  
 

§930 Föregående mötesprotokoll

Pågående ärenden: 

- Staket ansv. Christer

- Hylla toalett gårdshus ansv. Thomas

- Ribbstol pingisrum ansv. Therese

- Pingisbord ansv. Johan

§931 Konstituering

Karin fortsätter som sekreterare. Therese får uppdraget som kassör. Att teckna föreningens firma utses Christer     ochTherese .    
                            

§932 Ekonomi

Christer rapporterar att Mike gör bokföringen för årets första månader för att sedan lämna över bokföringen till styrelsen.  

Deklarationen är inlämnad.


§933 Fastighetsunderhåll tak  

Rapporten från takinspektionen: Föreningen har från Plåtkonsult AB fått förslag på 5 olika entreprenörer, se lista.

Beslut att låta Plåtkonsult AB, Ola Svensson med inspektör Dan Jungersand skicka ut offertförfrågan till ovanstående entreprenörer, utvärdera och rangordna dem.                  

                

§934 Fastighetsunderhåll syll, bjälklager

Skador på bjälklager och syllen i hörnet mot gården Bagareg. 7 B. Inspektion har utförts av föreningens försäkringsbolag, byggnadsinspektör samt Anticimex. Reparation är utförd enligt deras rekommendationer.  

        

§935 Fastighetsunderhåll ventilation och våtskydd     

Frågan om inspektion av ventilationsanläggning samt inspektion av våtskydd diskuteras. Frågorna förs upp på underhållsplan och bevakas. Johan får i uppdrag att utreda om föreningen har någon gammal kontakt vad gäller ventilationsinspektioner och brandinspektion  

                                     

§936 Trädgårdsskötsel

Förslag enligt separat informationsblad. Fyra grupper ungefär lika stora får till uppgift att veckovis ansvara för trädgårdsskötsel enligt specifikation. Uppdraget startar vecka 20 och pågår tom vecka 35. Om detta inte fungerar så måste skötseln lejas ut.  

 

§937 Övriga frågor

Beslutas att Christer köper in en dator till föreningens bokföring.

 

§927 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 1/6 klockan 19.00

§928 Avslutning

Ordförande avslutade mötet.    

Styrelsemöte 2015-03-30

Utdrag ur protokoll

Närvarande: Christer, Michael, Karin, Thomas och Therese.

Adjungerad paragraf 925, Johan Andersson och Niklas Wahlqvist

§921 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§922 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes

§923 Ekonomi

Michael rapporterade att 2014 års resultat och balansräkning tillsammans med bokföringen finns hos föreningens revisorer.                           

§924 Årsmöte

Inga motioner till Årsmötet 15/4 har inkommit.

Kallelse till årsmötet skickas ut 30/3

§925 Fastighetsunderhåll

Rapporten från takinspektionen: Christer redogjorde för den inspektion som utfördes  2014-12-17 och de förslag som givits till åtgärder som framkom av inspektionen.

Christer rapporterade också från kontakter med kommunen som informerat oss att vi kan byta samtliga tegelpannor på taket utan något bygglov.

Fastigheten inte Q-märkt, enligt kommun. Det finns en äldre K-märkning från 1944.

Beslut att gå vidare genom att låta Plåtkonsult AB, Ola Svensson med inspektör Dan Jungersand utforma ett offertunderlag samt utföra besiktning av arbetet efter entreprenaden. Plåtkonsult AB får också komma med förslag på de ev. firmor som kan utföra entreprenaden.

Kontakt måste också tas med banken men det får avvakta tills vi ser

offertunderlag/offerter.

§926 Övriga frågor

Relaxrum/bastu: inspektion och beslut vad vi gör tillsammans

Toalett gårdshus: Thomas ordnar en hylla

Gården: ev. förändring av plantering på gården bordlägges

Vandring över gården: Christer talar med granne, förlängning av staket.

Ev. skyltar om privat område bordlägges.

Pingisrum: Tessan undersöker marknaden av pingisbord och ribbstolar

Michael hyr skylift fr.10-20/4 för att vi gemensam färdigställer fasadmålningen.

§927 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 4/5  klockan 19.00

§928 Avslutning

Ordförande avslutade mötet

Styrelsemöte 2015-03-02

Utdrag ur protokoll

Närvarande: Christer, Michael, Karin, Thomas och Therese.

§913 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§914 Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll godkändes

§915 Ekonomi

Michael redogjorde för årets resultat som slutade på – 1066 kronor. Bokföring, resultat och balansrapport lämnades till revisorerna.                                                                   

§916 Årsmöte

Information om tider för eventuella motioner lämnas ut till medlemmarna i kväll. Kallelse till årsmötet skickas ut den 31/3.

§917 Fastighetsunderhåll

Rapporten från takinspektionen föredrogs. Omfattningen på arbetet och kostnaden är stor och behöver beredas och diskuteras i föreningen. Styrelsen bordlägger ärendet för vidare beredning. Kontakter behöver tas med bl.a kommunen.

§918 Städdag

Städdagen är satt till lördagen den 28 mars. Kallelse går ut i veckan.

§919 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 30/3 klockan 19.00

§920 Avslutning

Ordförande avslutade mötet

 

Styrelsemöte 2015-01-19

Utdrag ur protokoll:

Närvarande: Christer, Karin, Therese, Thomas och Mike

§906 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

§907 Föregående mötesprotokoll

Föregående  mötesprotokoll godkändes.

§908 Fastighetsunderhåll/pågående ärenden

Eken se föregående protokoll. 

Takinspektion är utförd vi väntar på ett  granskningsprotokoll. Preliminärt har man rekommenderat att byta tak.  

Vindsbelysningen se föregående protokoll.        

§ 909 Ekonomi

Michael lämnade en preliminär ekonomisk rapport. I denna saknas fortfarande viktiga utgifter för 2014 såväl som en del intäkter. Han återkommer med en slutlig rapport under februari.

§ 910 Övrigt

- Städdag beslutades till 28/3

- Årsmöte beslutades till 15/4

Sedvanliga årsredovisningshandlingar upprättas. 

Kallelse kommer

§ 911 Nästa Styrelsemöte

Beslutades till måndag den 2015-03-02

§912 Avslutning                    

Ordförande avslutade mötet

Styrelsemöte 2014-12-01

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Christer, Karin, Therese, Michael och Thomas

§ 903 Fastighetsunderhåll/pågående ärenden
- Genomgång av löpande underhållsplan
- Eken: Christer kontaktar Järna Trädvård för precisering av lämnad offert.
- Takinspektion ska utföras den 17 december
- Vindsbelysningen ska kompletteras med någon form av flyttbar armatur. Thomas ansvarar för det och även för komplettering av varningsband.
- Avtal snöskottning: Beslutades att i likhet med förra vintern anlita Kungshems fastighetsförvaltning, för snöröjning och halkbekämpning.

§ 904 Ekonomi
Michael rapporterade att ekonomin är i balans.

§ 905 Övrigt
- Tele 2 Bredbandsbolaget: Från och med 1 januari 2015 tar Bredbandsbolaget över tv-utbudet som för närvarande tillhandahålls av Tele 2.
Styrelsen har beslutat teckna T-2Flex-avtal med Bredbandsbolaget. Det innebär förutom basavtal att varje hushåll får åtta valbara kanaler. Bredbandsbolaget kommer att tillhandahålla vidare information 1 vecka före övertagandet. Information finns även på Bredbandsboleget.se.

- Beslut at inhandla en Eldkorg.

§ 906 Nästa styrelsemöte
Beslutades hållas måndagen 2015-01-12 kl 19.00.

Styrelsemöte 2014-11-03

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Christer, Karin, Therese. Fr o m punkten ekonomi Michael. Ej närvarande: Thomas

§ 887 Fastighetsunderhåll
- Genomgång av löpande underhållsplan 2014/15
- Bastuaggregatsskyddet är färdigställt och väldigt fint gjort.
- Pardörren till cykelkällaren är renoverad, kostnad 13 060 kr.

§ 888 Pågående ärenden
- Fjärrvärmen inspekterades av Vattenfall den 31/10. Flödet, skillnaden mellan mottagen och lämnad temperatur, var bra. Inga filter igensatta och inga läckage syntes. Växlaren är dock från 1984 och Vattenfall rekommenderade ett byte under våren.
- Vår ek kommer att inspekteras den 18 november.
- Vindsbelysningen ska kompletteras med någon form av flyttbara armaturer. Thomas ansvarar för det och även för komplettering av varningsband.
- Styrelsen har fått in svar på vår enkät om gemensamt trädgårdsarbete. Vi ser gärna att vi får in fler svar.
- Hemsida och vår broschyr: Vi behöver en intresserad person/-er i föreningen som vill ta över arbetet med hemsidan och broschyren.

§889 Ekonomi
Michael rapporterade att ekonomin är fortsatt god vilket resulterade i att styrelsen beslöt att inför årsskiftet inte höja avgiften till föreningen. En särskild information om det ska skickas till medlemmarna.

§ 890 Övrigt
En gammal tradition med adventsfika för våra medlemmar återupptas. Datum för detta är torsdagen den 11 december. För de som vill bidra med bakverk, lägg en lapp i vår brevlåda eller berätta för Karin. Anmäl att ni kommer på inbjudan i gårdshuset före 4 december.

§ 891 Nästa styrelsemöte
Beslutades till måndagen den 1/12 kl 19.00.

Styrelsemöte 2014-09-08

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Christer, Michael, Karin, Thomas, Therese

§ 878 Föregående mötesprotokoll
Godkändes

§ 879 Fastighetsunderhåll
Genomgång av löpande underhållsplan 2014/15.
- Takreparationer: taket/takfoten bör inspekteras. Christer undersöker frågan och kontaktar försäkringsbolag och besiktningsingenjör.
- Vindsarmatur bör kompletteras, Christer kontaktar Magnus.
- Cykelrum i gathuset/Bagaregatan, åtgärdas innan vinter, dörr ska repareras, Christer kontaktar snickare, små fönster bör målas.
- Eken på gården behöver ev. beskäras. Karin kontaktar arboristfirma i Järna.

§ 880 Pågående ärenden
Skydd till bastuaggregat, upphandling pågår

§ 881 Ekonomi
Ekonomin är i balans

§ 882 Övrigt
- Städdag beslutades till den 25 oktober, Tomas beställer en släpkärra.
- Ex. på aktiviteter; ställa in utemöbler, rabatter och övriga blommor, måla små fönster, tvättstuga och relaxrum städas.

§ 883 Nästa styrelsemöte
Datum för nästa styrelsemöte är den 6/10 kl 19.00

Styrelsemöte 2014-08-07

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Christer, Michael, Karin och Therese. Adjungerade Ole Eckenäs och Niclas Wahlqvist.
Ej närvarande: Thomas Larsson

§ 871 Fastighetsunderhåll
Föreningens underhållsplan 2014/15 föredrogs av Ole och Niclas.
- Beslutades att under vecka 36-37 hyra en skylift för att måla fasaden på mittenhuset. Michael, Therese och Christer ansvarar.
- I planen finns att trapporna i 5A och 5B ska slipas. Niclas erbjöd sig ta fram företagsuppgifter. 54 trappsteg och tre avsatser ingår i arbetet.
- Reglerutrustningen i pannrummet diskuterades. Framkom att växlingsenheten är av äldre datum och behöver bytas under planeringsperioden medan reglerutrustningen är relativt ny och inte behöver åtgärdas.

§ 872 Pågående ärenden
- Skydd till bastuaggregat, upphandling pågår.
- Tomas och Michael undersöker renoveringsbehovet av fasaden
- Inköp av bäddsoffa.

§ 873 Ekonomi
Michael lämnade en ekonomisk rapport. Ekonomin är fortsatt god.

§ 874 Övrigt
- Karin skriver inbjudan till trädgårdsfesten den 29/8 kl 18.00.
- Beslutades om höststädning den 25 oktober. Kallelse kommer.

§ 875 Nästa styrelsemöte
Datum för nästa styrelsemöte är den 8 september kl 19.

Styrelsemöte juni 2014

Utdrag ur protokoll

§ 864 Fastighetsunderhåll
Föreningens underhållsplan behandlades. Följande åtgärder bestämdes:

- Therese fick i uppdrag att införskaffa skydd till bastuaggregatet. Hon fick också i uppdrag att informera sig och styrelsen om status och renoveringsbehov av hustaken.
- Tomas och Michael undersöker renoveringsbehovet av fasaden.
- Christer införskaffar prisuppgifter för slipning av trappor i 5a, 5b och 7b.
- Vattenkranen vid gårdshuset ska lagas, får ej dras åt extra då det medför att den återigen går sönder.
- Styrelsen uttryckte önskemål om att Ole och om möjligt även Niclas deltar vid nästa styrelsemöte, för att informera om fastighetens underhållsplan.

§ 865 Ekonomi
Michael rapporterade att de nya avgifterna är utskickade till samtliga lägenhetsinnehavare.
Ekonomin är fortsatt god.

§ 866
- Trädgård: Styrelsen beslöt tillsätta ansvarsgrupper för enklare trädgårdsunderhåll.
- Inköp: Therese fick i uppdrag att inhandla bäddsoffa till gårdshuset. Karin fick i uppdrag att inhandla strykbräda.
- Augustifest: Karin föreslog en trädgårdsfest i augusti. Styrelsen föreslår 29 augusti. Inbjudan kommer.

§ 867 Nästa styrelsemöte
Datum för nästa styrelsemöte är den 7 augusti kl 19.00.

Styrelsemöte 2014-02-04

Utdrag ur protokoll
Närvarande: Niklas Wahlqvist, Siv Ehrnst, Michael J Culligan, Ole Eckenäs

§ 856 Ekonomi
Ekonomin är fortsatt mycket god. Alla bostadsrättsägare har betalat sina avgifter för 2013. I januari har 500 000 kr amorterats på våra lån.

§ 857 Föreningsstämma
Styrelsen beslutade att föreningsstämma ska vara den 9/4 2014. Kallelse kommer. Bokslutet ska vara klart senast den 16/2 och då lämnas till revisorerna.

§ 858 Städdag
Datum för vårens städdag bestämdes till den 26/4 2014. Mer information kommer senare.

§ 859 Nya ägare
Styrelsen beslutade att godkänna de nya ägarna till lgh nr 14 i Brf Enighet.

§ 860 Nästa styrelsemöte
Datum för nästa styrelsemöte är den 7/4 2014.

Styrelsemöte 2013-10-15

Utdrag ur prorokoll
Närvarande: Niklas Wahlqvist, Siv Ehrnst, Michael J Culligan, Ole Eckenäs

§ 849 Ekonomi
Ekonomin är fortsatt mycket god. Efter diskussion med banken beslutades vid styrelsemötet att 500 000 kr skall amorteras på föreningens lån. Diskussion med banken har även förts om att binda räntan på de två lån som nu har rörlig ränta.

§ 851 Nästa möte
Datum beslutas senare.

Sryrelsemöte 2013-09-10

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Niklas Wahlqvist, Siv Ehrnst, Michael Culligan, Ole Eckenäs

§ 841 Fastighetsunderhåll
- Niklas sla kontakta trädgårdsmästare för offert ang gräs- och häckklippning.
- Siv kontaktar Kungshem ang offert avseende snöskottning och sandning på trottoarerna Bagaregatan/Kungsgatan samt inne på gården.
- Michael och Ole har gjort fasadreparationer.

§ 842 Ekonomi
Ekonomin är fortsatt mycket god. Michael och Niklas kommer att ta kontakt med vår bank för att diskutera eventuella förändringar gällande föreningens lån.

§ 843 Övrigt
- Städdag den 9 november kl 9.00 - 14.00 med obligatorisk närvaro, förhinder anmäls till någon i styrelsen.
- Skydd till bastuaggregatet kommer att inhandlas.
- Styrelsen diskuterade åtgärder ang fartöverträdelser på Kungsgatan.

§ 844 Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum den 15 oktober 2013 kl 19.30.

Styrelseprotokoll 2013-06-19

Utdrag ur protokoll
Närvarande: Niklas Wahlqvist, Siv Ehrnst, Ole Eckenäs

§ 834 Fastighetsunderhåll
Det gjordes en genomgång av verksamhetsplan och budget. Styrelsen tog beslut om ansvarsområden inom föreningen. Som grund för detta låg de tidigare insamlade enkätsvaren. Arbetsfördelningslista kommer efter att namnen bekräftats av intresserade, att delas ut.

§835 Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.

§ 836
... det ska inköpas en förbandslåda som ska förvaras i gårdshuset.
- Pärmen "Beredskapsplaner" kommer att delas ut till varje hushåll (har delats ut juni 2013).

Styrelseprotokoll 2013-02-05

Utdrag ur protokoll
Närvarande: Niklas Wahlqvist, Siv Ehrnst, Michael J Culligan, Ole Eckenäs

§ 817 Fastighetsunderhåll
- På vårstädningen ska det göras en besiktning av de takplåtar som kan behöva en ytrenovering.
- Koden i portlåsen ska snart bytas ut. Information om den nya koden läggs i brevlådorna.

§ 818 Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god.

§ 819 Datum för föreningsstämma
Datum för föreningsstämman är den 17.e april kl. 19.00. Platsen är som vanligt i gårdshuset.

§ 820 Städdag
Datum för vårens städdag är den 20.e april.

§ 821 Ordningsregler
Det beslutades att inga djur får vistas i gemensamma utrymmen som t ex i tvättstugan eller samlingslokalen. Detta p g a allergirisken.

§ 822 Övrigt
Arbete pågår med en beredskapsplan som ska användas vid händelser som brand, vattenskador, skadedjur mm.

§ 823 Nästa styrelsemöte
Äger rum den 15/4 kl 19.30.

Styrelsemöte 2012-11-20

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Niklas Wahlqvist, Siv Ehrnst, Michael J Culligan, Ole Eckenäs

§ 810 Föregående mötes protokoll
§ 805: Takfotsplåtarna är kontrollerade. Det har visat sig att de är endast en "dekoration" och den enda renovering som behövs är en ytrenovering.

§ 811 Fastighetsunderhåll
Det gjordes en genomgång av åtgärdslistan där kvarvarande arbeten på fastigheterna och övrigt underhåll finns noterade. Det togs beslut om att
- ett plank och redskapsskjul ska byggas framför parkeringen vid soprummet
- offert om snöskottning på trottoarerna Bagare-/Kungsgatan samt lätt snöröjning på gården godkändes
- det ska anslås 10 000 kr till nyinköp av maskiner och verktyg till verkstaden.

§ 812 Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god. Det gjordes en genomgång av balans- och resultatrapporterna och beslutades att hyran ska vara oförändrad även under 2013.

§ 813 Övrigt
- Styrelsen beslutade att godkänna Karin Lindeborgs och Christer Anderssons medlemskap i Brf Enighet.

- Inbjudan till julkaffe den 12/12 ska skickas ut.

- Det beslutades om en ny trivselregel i föreningen - hundar får inte vistas på gården, bundna eller lösa, utan mattes eller husses sällskap.

- Parkering av bilar på gården samt "genomåkning" av bilar diskuterades. Bilar får endast köras in på gården för i- och urlastning, aldrig stå parkerade! Gården får inte heller användas som en genväng mellanBagare- resp. Kungsgatan. DETTA MÅSTE RESPEKTERAS!!!!

- Ole och Michael köper adventsgran till gården. 

§ 814 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Styrelsemöte 2012-09-13

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Niklas Wahlqvist, Siv Ehrnst, Michael J Culligan, Ole Eckenäs

§ 804 Föregående mötes protokoll
§801, "Gårdens arbetsuppgifter", diskuterades åter igen. Det beslutades att vi skriver ett separat blad ang detta som senare kommer att delas ut.

§ 805 Fastighetsunderhåll
Takpannorna har besiktats och båda taken (Bagaregatan och Kungsgatan) var helt OK.
På grund av rostskador ska takfotsplåtarna kontrolleras.
Niklas, Michael och Ole har under en helg gjort ett stort arbete på gården. Takfoten mellan 5A och 5B har renoverats. Stuprännorna har rensats - ett arbete som måste göras varje årefter lövfällningen. Sprucken puts under vissa fönster har renoverats av Michael.

§ 806 Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god. Michael har kontinuerlig kontakt med banken.

§ 807 Övrigt
Datum för höstens städdag bestämdes till 10 november (kl 9.00 - 14.00). Ole ansvarar för agendan.
Det ska bytas batterier i samtliga trapphus brandvarnare.

Datum för nästa styrelsemöte är den 29 november (kl 19.30).

Styrelsemöte 2012-08-08

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Siv Ehrnst, Ole Eckenäs, Michael Culligan
(under §800 även Åke Ehrnst, valberedningens representant)

§ 800 Ordförandefrågan
Med anledning av att Mikael Vultejus har flyttat och föreningen står utan ordförande har valberedningen föreslagit Niklas Wahlqvist till tf ordförande (fram till föreningsstämman 2013).
Styrelsen beslutade att ge Niklas uppdraget och han har accepterat.

§ 801 Gårdens arbetsuppgifter
Det gjordes en genomgång av listan med gårdens arbetsuppgifter. Vi måste alla hjälpas åt med trädgårdssysslorna. Prata med Mice eller Ole om vad som behöver göras. Häckklippningen kräver det största arbetet och det beslutades att offerter avseende häckklippning ska begäras in.

§ 802 Övrigt
- En säkerhetssele att använda vid höghöjdsarbete på gården ska köpas in.
- Det beslutades att ingen avgift ska tas ut vid bokning av gårdshuset och att det går att boka max 4 dagar vid ett och samma tillfälle.
- Ytterligare ett parasoll till gården ska köpas in.

Styrelsemöte 2012-02-16

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Mikael Vultejus, Siv Ehrnst, Leila Parmenberg, Ole Eckenäs

§ 786 Föregående mötesprotokoll
- Offert från Kempes Plåt har ännu inte begärts in.
- Låskolven i cykelrummets dörr är inte utbytt än och därför är dörren fortfarande olåst.
- Soprummet ska ses över i sommar för bättre sop- och komposthantering.
- Målning i aktuella trapphus sker i sommar.

§ 787 Fastighetsunderhåll
Grus till gården ska köpas hem inför städdagen.

§ 788 Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god. En genomgång inför årsstämman görs och bl a ska det komma förslag på investeringar i ränte- och aktiefonder.

§ 789 Datum för föreningsstämma
Den 29 mars 2012 kl 19.00. Motioner ska vara inlämnade senast den 15 mars.

§ 790 Vårens städdag
Den 28 april kl 9.00 - 14.00 ca. Ole ansvarar.

§ 791 Nästa styrelsemöte
Den 26 mars kl 19.30

Styrelsemöte 2011-12-14

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Mikael Vultejus (Bark), Siv Ehrnst, Leila Parmenberg, Ole Eckenäs

§ 780 Fastighetsunderhåll
- Kempes Plåt har gjort skadeinventering och lämnat förslag på åtgärder. Mikael begär in offert.
- Koden på våra portlås ska ändras. Mikael undersöker hur vi ska gå till väga.
- Sexkantnycklar för justering av våra dörrstängare ska köpas in. Det kommer att läggas en "nyckel" ovanpå varje dörrstängare.
- En ny torktumlare, likvärdig den nya Mielen, kommer att inköpas till tvättstugan. Ersätter den "gamla".
- Cykelrummet i gårdshuset ska låsas så fort låskolven är bytt. Det är lägenhetsnyckeln som ska användas där.
- Mikael ordnar med besiktning av våra brandsläckare.
- Soprummet ska ses över och eventuellt byggs en vägg som avskiljning mellan soptunnorna och trädgårdsredskapen.

§ 781 Ekonomi
Ekonomin är fortsatt god. Det beslutades att det inte blir någon höjning av avgiften under 2012.

§ 782 Övrigt
- Styrelsen beslutade under sommaren 2011 att bygga en större uteplats vid 5A samt att avsätta två andra platser för cykelställ. Möbler till den nya, större uteplatsen köps in under våren.
- Avtalet avseende föreningens hemsida förlängs ytterligare ett år samt med något utökat serverutrymme.
- Föreningens brevlåda (finns i 13A) ska även användas som "Förslags-/synpunktslåda". Förslag och synpunkter som läggs i lådan tas upp vid nästkommande styrelsemöte. Under våren är det styrelsemöten i februari och i april.

§783 Nästa möte
Den 16 februari 2012 kl. 19.30.

Styrelsemöte 2011-09-05

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Mikael Bark, Siv Ehrnst, Leila Parmenberg, Ole Eckenäs

§ 773 Fastighetsunderhåll
- En liten del i trapphuset i 5A behöver målas. Åke ska försöka få tag på rätt färgkulör.
- Det har ramlat bort puts från väggen under en av vindsvåningarna (in mot gården) och en del av väggen mot Bagaregatan. Detta ska åtgärdas.
- Takfoten är rostig och bör åtgärdas.
- Koden till våra portlås ska ändras. Information kommer.
- Vårt soprum och cykelrummet intill ska låsas, för att slippa stölder.
- Mikael ska kolla att våra brandsläckare är "up to date".
- Ännu ett dubbelt eluttag för t ex motorvärmare ska sättas upp vid parkeringen intill gårdshuset.
- Snöslungan ska repareras.
- Takspik som "rest sig" ska slås ner på gårdshusets tak.
- Stuprör och hängrännor ska rensas.
- En glaskupa till taklampa saknas i gårdshuset. Ole ska försöka hitta en som liknar de övriga.


§ 774 Ekonomi
Vår ekonomi är fortsatt god.

§ 775 Städdag
Bestämdes till den 29/10 kl 9.00 - 14.00.

§ 776 Övrigt
Diskussion om sotning, ansvarsområden på gården (inför våren) samt vinterns snöskottning av trottoarerna.

Styrelsemöte 2011-03-01

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Olof Martinsson, Siv Ehrnst, Leila Parmenberg, Ole Eckenäs

§ 763 Fastighetsunderhåll
- Besiktning av skador på fasad och tak kommer att göras av Plåt & Ventilation. Vi kommer också att göra en egen besiktning innan order läggs.
- Åke ska lägga en order hos Brunelius avs. fönstermålning samt få ett bestämt datum för arbetet.

§ 767 Avtal för hemsida
Styrelsen beslutade att avtalet ska förlängas ett år.

§ 768 Övrigt
- Ole representerade styrelsen vid Lennarts begravning. Föreningen hedrade Lennats minne med en krans.
- När Lennarts lägenhet sålts övertar Bark-Linder hans parkeringsplats.
- Det kommer att byggas "hyllor" för däck och takboxar i de två grovkällarna. För det ändamålet ska en gerings- och cirkelkapsåg inköpas. Styrelsen godkänner inköp till en kostnad av max 10 000 kr.

§ 769 Nästa möte
Konstituerande sammanträde med nyvald styrelse efter årsstämman.

Styrelsemöte 2011-01-17

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Olof Martinsson, Siv Ehrnst, Leila Parmenberg, Ole Eckenäs

§ 753 Fastighetsunderhåll
- När Plåt & Ventilation skulle besikta taket var det för mycket snö. P&V återkommer när snön töat bort.
- Information har kommit från kommunen ang vatten- och avloppstaxan. Taxan höjdes den 1/1 2011.
- Information som kommit från Vattenfall finns uppsatt i pannrummet.

§ 754 Ekonomi
Tidplan för bokslut:
Bokslutet ska vara klart för utskick till revisorerna senast den 15/3 och till medlemmarna den 31/3.
Kapitaltillskott: Föreningens amorteringar av lån kommer att redovisas som kapitaltillskott per lägenhet.
Kontroll av avgifter: Inför bokslutet pågår kontroll.

§ 755 Bekämpning av möss
Föreningens försäkring täcker bekämpning/sanering. Varje lägenhetsinnehavare som är "drabbad" får själv ta kontakt med försäkringsbolaget. Leila har information om försäkringsbolaget.

§ 756 Ordningsregler
I de broschyrer som Ole tagit fram finns våra trivselregler och information om gemensamma verktyg och redskap. Styrelsen beslutade att broschyrerna ska lämnas till nyinflyttade.

§ 757 Datum för föreningsstämma
Bestämdes till den 7/4 kl. 19.00.

§ 759 Nästa styrelsemöte
Bestämdes till den 1/3 kl. 19.30

Styrelsemöte 2010-11-09

Utdrag ur protokoll:
Närvarande:Olof Martinsson, Siv Ehrnst, Leila Parmenberg, Ole Eckenäs

§ 743 Fastighetsunderhåll
- Plåt & Ventilation kommer under vecka 45 att göra kontroll av taket. Utifrån den kontrollen lämnas en offert på reparation. Ett besiktningsavtal kommer också att tecknas.
- En offert avseende snöröjning och sandning av trottoarer mot Kungsgatan/Bagaregatan kommer från Kungshem Fastighetsförvaltning.
- På varje lägenhetsdörr sätts upp en liten skylt med lägenhetsnummer.
- Renovering av utrymmen under källartrapporna pågår. Ska bli städskrubb och förråd.

§ 744 Ekonomi
-Enligt beslut i tidigare protokoll är nu pengar placerade i två aktie- och räntebärande fonder.
- Med omläggning av lån från fast till rörlig ränta beräknas nu räntekostnaden bli lägre än tidigare.

§ 745 Avgifter för 2011
Styrelsen beslutade att avgifterna förblir oförändrade under 2011.

§ 746 Godkännande av ny medlem
Styrelsen godkänner de nya medlemmar som övertar/köpt lägenhet nr 8, efter Gunnel Olsson.

§ 747 Julkaffe
Datum bestämdes till den 15 december kl 19.00. Ole skriver inbjudan. Siv och Leila står för det praktiska.

§ 749 Nästa möte
Nästa styrelsemöte bestämdes till den 16 februari 2011 kl 19.30.

Styrelsemöte 2010-09-14

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Olof Martinsson, Siv Ehrnst, Ole Eckenäs

§ 735 Fastighetsunderhåll
- Genomgång och fastställande av "grov" långtidsplan/underhållsplan. Den är rullande och kan komma att förändras. Den aktuella långtidsplanen delas ut till alla medlemmar.
- Takreparation: Företaget Plåt&Ventilation har omorganiserats och protokollet avseende vårt tak har förkommit. Ev. ny besiktning. Ett nytt avtal för besiktning av tak och rensning av stuprännor skall tecknas - Olof ansvarar.
- Vi inväntar kommunens beslut ang nytt kärl (och nya påsar) för våra komposterbara sopor.
- Fjärrvärme: ev. åtgärder ingår i långtidsplanen/underhållsplanen.
- Slipning av entrén i 13A är åtgärdad i år.
- Offert avs. snöröjning skall begäras in från Kungshem Förvaltning - Siv ansvarar.

§ 736 Ekonomi
Aktuellt läge: Föreningens tillgångar är 1,1 miljoner kr (värdepapper och pengar). 75% av våra kontanta medel kommer att placeras i värdepapper.
Vi kommer att tillsvidare avstå från att göra extra amorteringar på våra lån och istället använda de pengarna till finansiering av underhållsplanen.
Det bselutades att vi i närtid inte kommer att binda våra lån på längre tid än 3 månader.

§ 738 Städdag inför vintern
Datum; 30 oktober, tid 9.00 - 14.00. Ole ansvarar, ev avanmälan till Ole.

§739 Nästa möte
9 november kl 19.30 i Gårdshuset

Styrelsemöte 2010-04-27

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Olof Martinsson, Siw Ehrnst, Leila Parmenberg, Ole Eckenäs

§723 Fastighetsunderhåll
- Offert avseende fönster mot Kungsgatan ska begäras in. Den ska också inkludera ett utlåtande om fönstrens skick.
- Gårdssingel och sandlådesand ska beställas och Leila ansvarar för detta.
- Förrådsutrymme för färgburkar ska byggas i gången utanför bastun - helvägg med dörrar. Ansvarig Ole.
- Förslag på arbetsfördelning vad gäller visst trädgårdsarbete:
   - Mike: Engelska trädgården
   - Hasse: Häcken mot Bagaregatan
   - Ole: Häcken mot Kungsgatan
   - Tapio: Häcken på gården
   - Olof: Gräsmattan

Styrelsemöte 2010-06-16

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Olof Martinsson, Siv Ehrnst, Leila Parmenberg, Ole Eckenäs
§ 728 Fastighetsunderhåll
- En offert avseende målning av fönster mot Kungsgatan har inkommit från Brunelius Måleri AB. Styrelsen beslutar att godkänna offerten och Åke blir Brunelius kontaktperson.
- Inget singel är ännu beställt. Ole beställer singel och sandlådesand.
- Fjärrvärmereglage är utbytta. Kostnad 18 000 kr. Även ventilerna på reglagen som för varmvatten till våra element är utbytta. Om 2-3 år behöver vi byta värmeväxlare. Uppskattad kostnad är 150 000 kr. Kostnaden läggs in i långtidsplanen.
- Tunna för komposterbara sopor kommer under hösten.
- I energiregleringsdeklarationen föreslås reglering med innegivarteknik. Olof, Ole och Hans skall tillsammans gå igenom manualen för regleringsutrustningen. Även tilläggsisolering av vindbjälklag föreslås men lämnas utan åtgärd.
- Ole köper in tätningslister inför höststädningen.
- Avtalet med Plåt & Ventilation har löpt ut. P&V inkommer med förslag till nytt avtal och skall också inkomma med offert avseende renovering av takfot mot Bagaregatan.
- Företaget Sotning & Ventilation sotar hos oss vart sjätte år. Nästa sotning sker om ca två år.
- Slipning av entrén Kungsgatan 13A är genomförd. Tack Micael!

§ 729 Ekonomi
Föreningen har ca 1 miljon kronor i form av placeringar och kontanter. Placeringarna i värdepapper motsvarar värdet av vår reparationsfond. Beslut om ev amortering tas efter att långtidsplanen har fastställts.

§ 730 "Fixardag"
Den 18 september, 9.00 - 14.00, blir det "fixardag" där fönster och dörrar prioriteras. Hans ordnar med skylift, i övrigt ansvarar Ole.

§ 731 Nästa möte
Nästa styrelsemöte 14 september 19.30
.

Styrelsemöte 2010-03-18

Utdrag ur protokoll:
Närvarande: Olof Martinsson, Siv Ehrnst, Leila Parmenberg, Ole Eckenäs

§ 723 Fastighetsunderhåll
- Ole har gjort en långtidsplan avs fastighetsunderhåll
- Plåt & Ventilation kommer under vecka 12 för att åtgärda taket, bl a profilplåt som rostat på vissa ställen
- Det bedöms inte finnas någon risk för att det finns radon i vår fastighet
- Det finns ett avtal avseende sotning och ventilation. Kontroll vart sjätte år
- Målning av källargolven är i gång
- Slipning av trappa i det trapphus med störst behov sker under sommaren
- Info från TryggHansa om vad som gäller vid vattenskada pga frysning och vid ras pga snölast
- En offert skall begäras in avseende målning av fönster. Det gäller de fönster som ligger ut mot Kungsgatan
§ 725 Ekonomi
...
- När långtidsplanen har analyserats tas det ställning till hur mycket pengar som skall amorteras
§ 728 Övrigt
- Observera att kartonger och glasflaskor/glasburkar inte får slängas i vår soptunna
§ 729 Nästa möte
- Nästa möte är föreningsstämman den 27/4 kl 19.00